Rafu Shimpo Coverage of Kansha Obon II

Subscribe to Rafu Shimpo: https://rafu.com/2021/02/subscribe-to-print/. Advertise in English: https://rafu.com/advertise-2/. Advertise in Japanese: https://rafu.com/advertise-japanese-2/